• Hoofdsponsor Subsponsor Subsponsor
 • PROTOCOL LEDEN VAN VERDIENSTE EN ERELEDEN

  Procedure en voordracht

  Art. 1      Lid van verdienste en ereleden zijn leden, die wegens bijzondere verdiensten tegenover de vereniging als zodanig zijn benoemd.  Op ereleden rusten geen contributieverplichtingen, zij hebben echter wel alle rechten van de leden.                                                   

  Art. 2      Een voordracht voor een onderscheiding moet schriftelijk worden ingediend bij het bestuur en kan door elk lid van de vereniging worden gedaan voorzien van een motivatie. Het bestuur beoordeelt of de voorgestelde kandidaat aan de gestelde eisen voldoet. Indien het bestuur het voorstel afwijst zal dit aan de indiener schriftelijk met een motivatie hiervan worden meegedeeld.

  Art. 3      Vervolgens zal het lid van verdienste door het bestuur worden voorgedragen in de eerstvolgende algemene ledenvergadering. De algemene ledenvergadering beslist met meerderheid van stemmen of iemand de titel ‘lid van verdienste’ wordt verleend. Indien de algemene ledenvergadering het voorstel bekrachtigt, zal de onderscheiding aan de persoon worden uitgereikt in de daaropvolgende ledenvergadering.

  Eisen lid van verdienste:  Leden vereniging

  Art. 4      De voordracht van een lid van verdienste moet onderbouwd worden met argumenten en voldoen aan de hieronder genoemde criteria; 

  • Minimaal 20 jaar lid van vv Nieuw Buinen en meer dan 10  jaar actief als vrijwilliger waarbij de vrijwilligersactiviteiten onbezoldigd werden uitgevoerd.
  • Heeft een voor de leden herkenbare dienst of project uitgevoerd in het belang van de vereniging.

  Eisen erelid:  Oud-bestuursleden

  Art. 5     De voordracht voor de benoeming als ‘erelid’ moet voldoen aan de hieronder genoemde criteria;

  • Door voordracht van de leden aan het bestuur  voor incidentele (projectmatige) zaken met een uitzonderlijke waarde voor de vereniging.
  • Minimaal 25 jaar actief als onbezoldigd vrijwilliger te zijn geweest in diverse commissies of werkgroepen.
  • Minimaal 3 periodes zitting in het bestuur hebben gehad. 

  Art. 6      In uitzonderlijke omstandigheden waarop bovengenoemde artikelen niet van toepassing zijn, beslist het bestuur bij meerderheid van stemmen, het besluit zal vastgelegd worden in de notulen van de desbetreffende bestuursvergadering.