• Hoofdsponsor Subsponsor Subsponsor
 • Voetbalvereniging Nieuw Buinen

  Privacy statement

  vv Nieuw Buinen, gevestigd aan het Zuiderdiep 156 te Nieuw Buinen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

  Contactgegevens

  www.vvnieuwbuinen.nl Secretariaat: Zuiderdiep 156, 9521 AX Nieuw Buinen.

  De secretaris van onze vereniging is tevens de Functionaris Gegevensbescherming van vv Nieuw Buinen. Hij/zij is te bereiken via secretaris@vvnieuwbuinen.nl

  Persoonsgegevens die wij verwerken

  vv Nieuw Buinen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam;
  • NAW-gegevens;
  • Geslacht;
  • Geboortedatum;
  • Telefoonnummers en e-mailadressen;
  • Bankrekeningnummer;
  • Overige persoonsgegevens die u zelf actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op de

  KNVB Voetbal.nl app aan te maken en lid te worden van onze vereniging en deel te nemen aan openbare (sport)activiteiten, in correspondentie en telefonisch;

  • Gegevens over uw activiteiten op onze website waar u vrijwillig aan deel neemt door lidmaatschap te betalen.

  Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

  vv Nieuw Buinen verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

  • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar (waarvoor u zelf in de voetbal.nl app toestemming heeft gegeven);
  • Foto’s van onze (voetbal)activiteiten;
  • Foto’s van overige (georganiseerde) activiteiten waarvoor u zich heeft aangemeld.

  Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers. De website is niet bedoeld voor onlinediensten zoals een webshop. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld via de website, neem dan contact met ons op via secretaris@vvnieuwbuinen.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

  Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

  vv Nieuw Buinen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Verzenden van informatie over wedstrijden of activiteiten;
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
  • U te informeren over (belangrijke) wijzigingen, diensten of producten binnen vv Nieuw Buinen van onze diensten en producten.

  Geautomatiseerde besluitvorming

  vv Nieuw Buinen neemt wel op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen en sponsoren. vv Nieuw Buinen is een voetbalvereniging die haar wedstrijden, tuchtzaken en administratie centraal laat verwerken door de KNVB. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat hier een medewerker van vv Nieuw Buinen tussen zit. Hiervoor gebruiken wij het volgende computerprogramma of -systeem: KNVB-sportlink (Voetbal.nl app, contributiemodule, wedstrijdprogramma, ledenadministratie, relatieadministratie).

  Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

  vv Nieuw Buinen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Indien wij gegevens buiten bovengenoemde digitale programma’s bewaren dan hanteren wij de volgende termijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

  • (Categorie) persoonsgegevens; > 1 jaar > Nadat uw lidmaatschap is beëindigd;
  • Personalia; > 1 jaar > Nadat uw lidmaatschap is beëindigd;
  • Adres; > 1 jaar > Nadat uw lidmaatschap is beëindigd;
  • Foto’s evenementen; > 2 jaar > Zolang deze nog enige actualiteit hebben.

  De gegevens die worden opgeslagen in KNVB-sportlink blijven bewaard. Op verzoek worden de persoonsgegevens verwijderd.

  Delen van persoonsgegevens met derden

  vv Nieuw Buinen deelt alleen uw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het voldoen aan eventuele wettelijke verplichting. Verstrekking aan overige derden zal uitsluitend worden gedaan met uw nadrukkelijke toestemming.

  Partijen waar wij gegevens mee kunnen uitwisselen zijn: KNVB, Bureau Halt (inzake tuchtzaken indien daar aanleiding voor is), Justitie (bij calamiteiten).

  Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

  vv Nieuw Buinen gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

  Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

  U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door vv Nieuw Buinen en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen.

  U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar secretaris@vvnieuwbuinen.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u persoonlijk is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, de strook met nummers onderaan het paspoort, paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

  Vv Nieuw Buinen wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

  Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

  vv Nieuw Buinen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met secretaris@vvnieuwbuinen.nl.

  vv Nieuw Buinen heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen.

  Wij halen de gegevens voor de website en voetbal.nl app uit een database van de KNVB. De gegevens worden enkel gevisualiseerd (naam en wedstrijdinformatie) maar zijn niet hard-copy aanwezig. De activiteiten van de KNVB worden door Sportlink verzorgd.

  Beveiligingsmaatregelen

  Sportlink is zich als verwerker van persoonsgegevens zeer bewust van de noodzaak tot de beveiliging van de haar toevertrouwde gegevens. Gegevensbeveiliging is steeds een onderwerp bij nieuwe ontwikkelingen en we houden de bestaande situatie regelmatig tegen het licht. Effectieve gegevensbeveiliging is uiteindelijk een optelsom van een veelheid aan factoren. Om de veiligheid van uw gegevens te waarborgen, nemen wij diverse maatregelen waaronder het volgende:

  • De afspraken met Sportlink zijn vastgelegd in “verwerkers- of bewerkersovereenkomst”. In feite zijn dat de afspraken tussen vv Nieuw Buinen en Sportlink hoe met de persoonsgegevens van de verenigingen wordt om gegaan. Deze voorwaarden zijn te vinden op de site van www.sportlink.nl;
  • Administratieve toegang tot sportlink is uitsluitend mogelijk via een beveiligde verbinding en alleen door die personen die hier daadwerkelijk noodzaak toe hebben. Binnen vv Nieuw Buinen betreft dit de volgende functies:

  o Voorzitter
  o Secretaris (Beheer)
  o Penningmeester (inclusief 1 assistent)
  o Bestuursleden
  o Wedstrijdsecretaris
  o Jeugdsecretaris
  o Ledenadministratie
  o Hoofd Opleidingen

  vv Nieuw Buinen tracht zorgvuldig om te gaan met de privacygegevens van haar leden, donateurs, sponsoren etc. Ondanks alle zorgvuldigheid verzoeken wij u, als blijkt dat privacygegevens publiekelijk worden zo spoedig mogelijk in contact te treden met het bestuur van vv Nieuw Buinen

  Nieuw Buinen 2019.