• Hoofdsponsor Subsponsor Subsponsor
 • Gedragscode

  1. Personen binnen de afrastering
  - Alleen deelnemers die aan de wedstrijd deelnemen mogen zich binnen de afrastering  bevinden.
  - De thuisspelende vereniging is verplicht er op toe te zien dat, met uitzondering van de hiervoor genoemde personen, zich niemand binnen de afrastering bevindt dan wel zich tijdens de wedstrijden daarbinnen begeeft.

  2. Veiligheid spelers en scheidsrechters
  - Zowel de thuisspelende als de bezoekende vereniging is er voor verantwoordelijk dat, tijdens of na een wedstrijd de persoonlijke veiligheid van spelers en scheidsrechters wordt gewaarborgd.

  3. Scheidsrechters
  - Scheidsrechters zijn verplicht op de naleving van de maatregelen toe te zien.
  - Indien bij het begin van een wedstrijd zich ten onrechte personen binnen de afrastering bevinden, mag de wedstrijd niet worden aangevangen. Indien binnen een half uur na het vastgestelde aanvangsuur de wedstrijd om bedoelde redenen niet kan worden aangevangen, wordt de wedstrijd als niet gespeeld beschouwd.
  - Indien tijdens een wedstrijd één der voorschriften niet wordt nageleefd, moet de scheidsrechter bij een eerste overtreding de wedstrijd tijdelijk staken. Bij herhaalde overtreding dient de wedstrijd definitief te worden gestaakt.
  - Van elke overtreding als hiervoor bedoeld, dient melding te worden gemaakt op het wedstrijdformulier.

  4. Supporters
  - Supporters en leden die ernstige bedreigingen en verbaal wangedrag richting de arbitrage plegen zullen zonder pardon door de beveiliging of bestuursleden van ons sportpark verwijderd worden.

  5. Respect.
  - Respecteer de voetbalsport en iedereen die daarmee bezig is.
  - Behandel alle deelnemers op een gelijke manier.
  - Gebruik geen (fysiek, mentaal en verbaal) geweld bij de sport.
  - Zorg ervoor dat je samen staat voor een faire sport.
  - Wees zuinig op de spullen van v.v. Nieuw Buinen, medespelers en de tegenstander.
  - Wens voor aanvang van de wedstrijd de tegenstander een prettige wedstrijd en bedank ze na afloop ook, of feliciteer ze met het behaalde succes.                 

  6. Gevolgen.
  - De vereniging riskeert bij een overtreding van de ordemaatregelen straffen, die kunnen oplopen tot het in mindering brengen van winstpunten en boetes, maar ook het spelen van een wedstrijd zonder publiek.
  - Supporters, van wie bewezen wordt dat ze zich schuldig hebben gemaakt aan wangedrag  op ons sportpark, zullen de daarbij eventueel voortvloeiende kosten op verhaald worden en aangifte bij de politie worden gedaan.
  - Bij overtreding zullen ook interne  maatregelen worden genomen